Klubb 10TAL 26 april – Återförtrollning 

Dubbel release för 10TAL nr 26 Förtrollning – med filosofen Jonna Bornemark och poeten Rasha Alqasim – och för Johan Heltnes nya album Ett ärr i hjärnan med Jonathan Johansson, Andreaz Hedén och Andreas Eklöf.

Finns det plats för magi, poesi och dröm­mar om en annan verk­lig­het i vår tid där allt mäts och räk­nas i eko­no­miska och tek­niska prin­ci­per? Åter­för­troll­ning är temat på nästa Klubb 10TAL ons­da­gen den 26 april då vi firar 10TALs nya num­mer med upp­läs­ningar, reflek­tio­ner, sam­tal, musik, mingel och bar.

Under kväl­len ges olika per­spek­tiv på den väs­ter­ländska moder­ni­te­tens avför­troll­ning — en sam­tid som också leve­re­rar troll i poli­ti­ken, inter­net­bubb­lor och fik­tiva fakta. Filosofen Jonna Bornemark med­ver­kar och poe­ten Rasha Alqasim läser ur sin kom­mande bok, Jag matar kri­get med dem jag äls­kar. Boken är över­satt av Sara Mannheimer, Elisabeth Hjorth och Kholod Saghir, som alla tre också med­ver­kar under kvällen.

Det blir även rele­ase för för­fat­ta­ren och artis­ten Johan Heltnes nya album, Ett ärr i hjär­nan. Han spe­lar till­sam­mans med musi­kerna Jonathan Johansson, Andreaz Hedén och Andreas Eklöf.

10TAL presenterar en tidskriftsdebutant under varje Klubb 10TAL. Debu­tant denna kväll är Hanna Alvage som läser ur ver­ket, Min pap­pas Portugallien, som är skri­ven ur Klara Fina Gulleborgs synvinkel.

Konstnärlig ledare: Madeleine Grive

Plats: Scalateatern, Stockholm
Tid: 26 april 19.00
Inträde: 100 / 80 kr


Klubb 10TAL arran­ge­ras i sam­ar­bete med ABF Stockholm.
10TAL Evenemang stöds av Statens kul­tur­råd, Stockholms stad och Stockholms läns landsting.